PARTICIPACIÓ I TREBALL

esclarquepodem_Sindicalismo

(Lee esta entrada en castellano)

És Clar Que Podem / Claro Que Podemos: Retornar la participació als treballadors i treballadores

Durant anys els treballadors i treballadores hem sofert a les nostres carns les nefastes polítiques laborals dels governs de torn i, ja fossin de dretes o de l’autodenominada esquerra, al final les nostres condicions laborals cada vegada s’han vist més minvades, a cop de reformes laborals, de retallades en les pensions, etc.

També hem sofert les retallades en sanitat i educació públiques, drets imprescindibles per combatre la desigualtat social i que incideixen clarament en la nostra qualitat de vida.

A més hem perdut la capacitat de participar i prendre decisions en les qüestions que ens afecten directament: convenis, lleis laborals o pensions. Hem de recuperar la presa de decisions i per a això necessitem espais públics a Barcelona en els quals poder reunir-nos lliurement i debatre les qüestions que ens afecten. Volem que És clar que Podem / Claro que Podemos serveixi per fer possible que treballadores i treballadors participin activament en la discussió i presa de decisions.

És hora que els treballadors i treballadores passem a l’acció i participem directament en la política, i que recuperem el respecte que ens mereixem, ja que nosaltres som el motor de la societat, som qui fem que, amb el nostre esforç, la roda de la societat segueixi girant. La classe política s’ha encarregat de trepitjar aquest respecte, fent-nos creure que un lloc de treball digne és un privilegi, i a més fent que paguem les conseqüències d’una crisi (estafa) que no hem provocat. Per això Podem ofereix un instrument molt valuós, el de retornar el poder de decisió a les persones en les quals repercutiran les decisions que prenguin.

És Clar que Podem / Claro que Podemos garanteix un nexe amb les polítiques laborals de l’organització estatal de Podem, que sempre aniran encaminades a la millora de les condicions laborals dels treballadors i treballadores. A més aposta clarament per confluir amb Guanyem en les pròximes eleccions municipals (sempre que així ho decideixin els ciutadans inscrits a Podem Barcelona), qüestió que facilitaria que les nostres propostes laborals arribin als treballadors municipals i puguem tenir un ajuntament lliure de treballadors precaris, i que tant els treballadors directes o subcontractats puguin gaudir d’unes condicions dignes.

//

És Clar Que Podem / Claro Que Podemos: Devolver la participación a los trabajadores y trabajadoras

Durante años los trabajadores y trabajadoras hemos sufrido en nuestras carnes las nefastas políticas laborales de los gobiernos de turno y, ya fueran de derechas o de la autodenominada izquierda, al final nuestras condiciones laborales cada vez se han visto más mermadas, a golpe de reformas laborales, de recortes en las pensiones, etc.
También hemos sufrido los recortes en sanidad y educación públicas, derechos imprescindibles para combatir la desigualdad social y que inciden claramente en nuestra calidad de vida.
Además hemos perdido la capacidad de participar y tomar decisiones en las cuestiones que nos afectan directamente: convenios, leyes laborales o pensiones. Tenemos que recuperar la toma de decisiones y para ello necesitamos espacios públicos en Barcelona en los que poder reunirnos libremente y debatir las cuestiones que nos atañen. Queremos que És clar que podem / Claro que podemos sirva para hacer posible que trabajadoras y trabajadores participen activamente en la discusión y toma de decisiones.
Es hora de que los trabajadores y trabajadoras pasemos a la acción y participemos directamente en la política, y que recuperemos el respeto que nos merecemos, puesto que nosotros y nosotras somos el motor de la sociedad, los que hacemos que con nuestro esfuerzo la rueda de la sociedad siga girando. La clase política se ha encargado de pisotear ese respeto, haciéndonos creer que un puesto de trabajo digno es un privilegio, y además haciendo que paguemos las consecuencias de una crisis (estafa) que no hemos provocado. Para ello Podemos ofrece un instrumento muy valioso, el de devolver el poder de decisión a las personas en las que repercutirán las decisiones que tomen.
És Clar que Podem / Claro que Podemos garantiza un nexo con las políticas laborales de la organización estatal de Podemos, que siempre irán encaminadas a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Además apuesta claramente por confluir con Guanyem en las próximas elecciones municipales (siempre que así lo decidan los ciudadanos inscritos en Podem Barcelona), cuestión que facilitaría que nuestras propuestas laborales lleguen a los trabajadores municipales y podamos tener un ayuntamiento libre de trabajadores precarios, y que tanto los trabajadores directos como los subcontratados puedan disfrutar de unas condiciones dignas.