ARA ES QUAN / AHORA ES CUÁNDO

esclarquepodem_Barcelona7

(Lee esta entrada en castellano)

Ara es quan

Que el capitalisme no soluciona les crisis que genera, sinó que les va deslocalitzant, era una cosa que tots i totes sabíem des de sempre, només que fins ara no ens havia tocat viure-ho en la nostra carn, o almenys, no d’aquesta manera.

En aquests moments, el quadre que tenim és de manual: un deute impagable que ja supera el PIB, un Estat fallit controlat per unes elits polítiques i empresarials que es reparteixen les plusvàlues de les seves corrupcions a gran escala, i una absència de política que amb la seva mà invisible (invisible perquè s’amaguen per negociar) està intentant colar-nos un Tractat de Lliure Comerç entre la UE i els EUA, que liberalitzarà completament l’economia que ens governa, i ens convertirà en mà d’obra més barata i amb encara menys drets i capacitat per reclamar-los.

És un moment singular, sí, però no és únic. Es repeteix. Havíem conegut processos molt similars de submissió brutal en altres territoris com Àfrica o com Amèrica Llatina.

El teixit associatiu i els moviments socials han estat durant dècades els observatoris d’aquestes dinàmiques per les quals, en un determinat moment, els estats en altre temps sobirans es posen al servei del capital privat. Més d’una vegada ens hem ajuntat les gents de tots els continents per intentar frenar els envits des de postures internacionalistes, però sempre tenint en compte l’especificitat dels territoris més immediats, és a dir, des de la perspectiva del «glocal». Hem compartit Fòrums Socials Mundials, trobades com Enllaçant Alternatives, Tribunals dels Pobles, conferències com Rio+20… trobades que han tingut més o menys èxit, però que, sobretot, ens han inoculat la capacitat per no sorprendre’ns i per poder avançar-nos a l’hora d’articular respostes.

Durant dècades hem parlat de les pobreses exòtiques, però hem estat conscients també de les seves desobediències i les seves resistències, i hem après molt d’elles. A Burkina Faso, un petit país a l’Àfrica Occidental, entre 1984 i 1987, van saber fugir de l’eufemisme i dir al deute pel seu nom: «extorsió». Més recentment, a Amèrica Llatina, superats alguns governs per les Polítiques imposades d’Ajust Estructural de les quals només es beneficiaven les elits, van decidir construir la seva pròpia integració regional i les seves pròpies polítiques econòmiques sobiranes, convertint molts països les seves dècades perdudes en economies socialment més funcionals.

Ara som el Sud d’Europa els països tutelats pels nostres «socis» i el nostre propi «mercat regional». Ens imposen canvis constitucionals per adaptar la nostra sobirania al mandat del mercat, fer front a un deute impossible i pagar les conseqüències de les festes privades dels bancs. I tot això sense protestar. Avui mateix, mentre s’escriu aquest article, s’aprova al Congrés la “Llei Mordassa”. Un atemptat terrorífic entre tants altres, als quals ens tenen ja acostumades.
No hi ha res que no hàgim fet ja. Fa dècades que resistim, combatem i generem alternatives, aprenem dels pobles germans i fins i tot combatem en les trinxeres amb ells.

Això sí, aquesta vegada haurem de fer-ho al centre del nostre propi tauler, i sabent que, així com tantes altres van poder, nosaltres també podrem.

//

Ahora es Cuándo

Que el capitalismo no soluciona las crisis que genera, sino que las va deslocalizando, era algo que tod@s sabíamos desde siempre, sólo que hasta ahora no nos había tocado vivirlo en carne propia, o al menos, no de esta manera.

En estos momentos, el cuadro que tenemos es de manual: una deuda impagable que ya supera el PIB, un Estado fallido controlado por unas élites políticas y empresariales que se reparten las plusvalías de sus corrupciones a gran escala, y una ausencia de política que con su mano invisible (invisible porque se esconden para negociar) está intentando colarnos un Tratado de Libre Comercio entre la UE y USA, que liberalizará completamente la economía que nos gobierna, y nos convertirá en mano de obra más barata y con aún menos derechos y capacidad para reclamarlos.

Es un momento singular, sí, pero no es único. Se repite. Habíamos conocido procesos muy similares de sometimiento brutal en otros territorios como África, o como América Latina.

El tejido asociativo y los movimientos sociales han sido durante décadas los observatorios de estas dinámicas por las que, en un determinado momento, los estados otrora soberanos se ponen al servicio del al capital privado. Más de una vez nos hemos juntado las gentes de todos los continentes para intentar frenar los envites desde posturas internacionalistas, pero siempre teniendo en cuenta la especificidad de los territorios más inmediatos, es decir, desde la perspectiva de lo «glocal». Hemos compartido Foros Sociales Mundiales, Encuentros como Enlazando Alternativas, Tribunales de los Pueblos, Conferencias como Río más 20… encuentros que han tenido más o menos éxito, pero que sobre todo, nos han inoculado la capacidad para no sorprendernos y para poder adelantarnos a la hora de articular respuestas.

Durante décadas hemos hablado de las pobrezas exóticas, pero hemos sido conscientes también de sus desobediencias y sus resistencias, y hemos aprendido enormemente de ellas. Ya en Burkina Faso, un pequeño país en África Occidental, entre 1984 y 1987, supieron huír del eufemismo y llamar a la deuda por su nombre: «extorsión». Más recientemente, en América Latina, agobiados algunos gobiernos por las Políticas impuestas de Ajuste Estructural de las que sólo se beneficiaban las élites, decidieron construír su propia integración regional y sus propias políticas económicas soberanas, convirtiendo muchos países sus décadas perdidas, en economías socialmente más funcionales.

Ahora somos el Sur de Europa los tutelados por nuestros «socios» y nuestro proprio «mercado regional». Nos imponen cambios constitucionales para adaptar nuestra soberanía al mandato del mercado, hacer frente a una deuda imposible y pagar las consecuencias de las fiestas privadas de los bancos. Y todo ello sin rechistar. Hoy mismo, mientras se escribe este artículo, se aprueba en el Congreso la Ley Mordaza. Otro atentado terrorífico más, a lo que nos tienen tan acostumbrad@s.

No hay nada que no hayamos hecho ya. Llevamos décadas resistiendo, combatiendo, y generando alternativas, aprendiendo de pueblos hermanos e incluso combatiendo en las trincheras con ellos.

Eso sí, esta vez, tendremos que hacerlo en el centro de nuestro propio tablero, y sabiendo que, así como tant@s otr@s pudieron, nosotr@s también podemos.