UNA CANDIDATURA FEMINISTA

esclarquepodem_Barcelona5p

 

(Lee esta entrada en castellano)

És Clar que Podem / Claro que Podemos Barcelona: una candidatura feminista al Consell Ciutadà de Podem Barcelona

Barcelona ha estat tradicionalment una ciutat de moviments socials, on les reivindicacions de les dones han tingut un paper important en la lluita per a la igualtat d’oportunitats i el reconeixement de la llibertat sexual. Dones amb diferents arrels i creences han avançat cap a la construcció d’una ciutat que reconegui la pluralitat, en la qual es pugui viure sense violència i discriminació per raó de sexe, edat, ètnia o procedència

El context de crisi que es viu a la ciutat ens impulsa a intensificar aquestes lluites. A Catalunya més d’un 20% dels seus habitants viu sota el llindar de la pobresa i les xifres s’agreugen més quan parlem de pobresa en femení. Les dones cobren, de mitjana, en un lloc similar un 25% menys de sou que els homes i creix el nombre de dones en l’economia submergida; a més a més, la precarització de les condicions de treball dificulta la conciliació de la vida familiar i social. Les dones continuen sent les responsables de les cures de subsistència i reproducció; el repartiment equitatiu dels treballs domèstics entre dones, homes i institucions està molt lluny de ser idíl·lic.

La feminització de la pobresa és caldo de cultiu de les violències per raó de gènere. I la violència és una de les xacres més importants contra la qual hem de lluitar per tal d’aconseguir una participació real, l’empoderament de les dones per gaudir plenament de la seva ciutadania, la lluita per a la igualtat d’accés a tots els sectors de la societat. Perquè el concepte de ciutadania ens inclou a tots i totes, també als migrants, la comunitat trans i LGTB, les persones amb diversitat funcional, la joventut, la tercera edat, la infància. Barcelona no ha d’estar al servei d’una minoria afortunada.

Sabem que les persones som diverses, i també ho són per tant les necessitats i les formes de viure i relacionar-se amb l’espai públic. És el moment de ser responsables i exigir responsabilitat a les administracions. Necessitem posar gènere a la desigualtat, a la violència i a la pobresa. Perquè si no coneixem l’impacte d’aquesta crisi en la nostra ciutat, difícilment podrem trobar solucions.

Des de la candidatura És Clar que Podem no ignorarem aquestes realitats. Sabem que tot comença pel disseny d’una societat inclusiva i lliure de violència de gènere. La lluita contra la violència cap a les dones és una necessitat urgent si volem combatre la injustícia i construir una Barcelona més igualitària i més democràtica.

//

És Clar que Podem / Claro que Podemos Barcelona: una candidatura feminista al Consejo Ciudadano de Podemos Barcelona

Barcelona ha sido tradicionalmente una ciudad de movimientos sociales, donde las reivindicaciones de las mujeres han tenido un papel importante en la lucha por la igualdad de oportunidades y el reconocimiento de la diversidad sexual. Mujeres con distintas raíces y creencias han avanzado hacia la construcción de una ciudad que reconozca la pluralidad, en la que se pueda vivir sin violencia y discriminación por razón de sexo, edad, etnia o procedencia.

El contexto de crisis que se vive en la ciudad nos impulsa a intensificar estas luchas. En Catalunya más de un 20% de sus habitantes vive bajo el umbral de la pobreza, y cuando hablamos de la pobreza en femenino todavía se agravan más las cifras. Las mujeres cobran, de media, en un puesto similar un 25% menos de sueldo que los hombres y crece el número de mujeres en la economía sumergida; a esto hay que añadir que la precarización de las condiciones de trabajo dificulta la conciliación de la vida familiar y social. Las mujeres siguen responsabilizándose de los cuidados de subsistencia y reproducción; el reparto equitativo de los trabajos del hogar entre mujeres, hombres e instituciones queda todavía muy lejos de ser idílica.

Además, la feminización de la pobreza se constituye como caldo de cultivo para las violencias por razón de género. Y la violencia es una de las mayores lacras con las que tenemos que lidiar para conseguir una verdadera participación, el empoderamiento de las mujeres para disfrutar su ciudadanía, la lucha por la igualdad de acceso a todos los sectores de la sociedad. Porque el concepto de ciudadanía nos incluye a todxos, también a los migrantes, la comunidad trans y LGBTI, las personas con diversidad funcional, la juventud, la tercera edad, la infancia. Barcelona no debe estar al servicio de una minoría afortunada.

Sabemos que en tanto que diversas somos las personas, también lo son las necesidades y las formas de vivir y relacionarse con el espacio público. Es tiempo de ser responsables y exigir responsabilidad a las administraciones. Necesitamos poner género a la desigualdad, a la violencia, a la pobreza. Porque si no conocemos el impacto de esta crisis en nuestra ciudad, difícilmente podremos encontrar soluciones.

Desde la candidatura Claro que Podemos no vamos a ignorar estas realidades. Sabemos que todo empieza por el diseño de una ciudad inclusiva y libre de violencia de género. La lucha contra la violencia hacia las mujeres es una necesidad urgente si queremos combatir la injusticia y construir una Barcelona más igualitaria y más democrática.

About these ads